Loading...

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Relatie Zonder Seks

Algemene Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden betreft een overeenkomst tussen:
Relatiezonderseks besloten Datingsite, bereikbaar via URL https://relatiezondersex.nl, hierna te noemen RZS en
Het aangemelde of (nieuw) ingeschreven lid, hierna te noemen lid of leden.

1. AANSPRAKELIJKHEID.

1a: RZS faciliteert en is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze van handelen van welke aard dan ook door haar leden. Ieder lid draagt hierin haar/zijn eigen verantwoordelijkheid. Vanwege de privacy van de leden en de hoeveelheid daarvan is RZS niet bij machte leden te volgen op een andere wijze dan de leden elkaar kunnen volgen op zijn datingsite.

1b: Alle leden zijn op vrijwillige basis lid van RZS en verklaren 18 jaar of ouder te zijn. RZS draagt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van welke aard dan ook van een (persoonlijke) ontmoeting tussen leden onderling danwel het uitwisselen van persoonlijke gegevens zoals email of telefoonnummers onderling.

1c: Ieder lid verplicht zich tot het zorgvuldig bewaren van zijn/haar logincodes en nickname. Indien onbevoegden gebruik maken, of hebben gemaakt van de logincodes waardoor schade van welke aard dan ook is toegebracht aan het lidmaatschap of profiel, kan RZS daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij een vermoeden van misbruik dient het lid zijn of haar wachtwoord terstond te wijzigen en RZS van het vermoeden op de hoogte te brengen.

1d: RZS controleert de juistheid van het emailadres bij ieder nieuw lid. RZS vraagt nooit om persoonlijke gegevens en kan deze dus ook niet opslaan in een database. Voor zover RZS uw gegevens te zien krijgt via welk kanaal dan ook, zal RZS deze gegevens nooit opslaan. Tevens dient een nieuw lid een bedrag bij te dragen voor de te maken kosten alvorens hij of zij wordt toegelaten op de website. Deze bijdrage dient afkomstig te zijn van een NL of BE bankrekening, of van een reguliere betalingsmethode. Voor het overige kan RZS de profielen niet controleren op juistheid en derhalve daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Leden zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. De eigenhandig geschreven tekst die het lid als aanvulling op het profiel kan toevoegen mag uitsluitend en alleen betrekking hebben op de persoonsomschrijving. (Waarde) oordelen in welke vorm dan ook, waaronder, maar niet uitsluitend, politieke of religieuze, kunnen door RZS aangepast of verwijderd worden. Bij herplaatsing door het lid kan RZS besluiten het profiel te verwijderen. RZS behoudt zich tevens het recht voor profielen af te sluiten dan wel te verwijderen indien deze naar het oordeel van RZS niet serieus zijn ingevuld. Profielen waarin één of meer tekstvelden zijn ingevuld met xxx of andere soortgelijke bewust ingevulde onleesbare teksten, dan wel antwoorden worden gegeven die tegenstrijdig zijn met elkaar of niet aansluiten op de vraagstelling, worden zonder enig overleg verwijderd. Er vindt geen restitutie plaats in bovengenoemde gevallen.

1e: Op de taal die gebezigd wordt tijdens een chat of in de mailbox tussen leden onderling heeft RZS geen invloed daar deze teksten niet openbaar zijn. Indien een lid wordt lastiggevallen of anderszins kan het lid degene die hem of haar lastig valt blokkeren. Leden dienen elkaar met respect te behandelen en zich binnen de doelstelling van RZS te houden. Indien een lid van mening is dat dit niet gebeurd, nodigen wij het lid uit een klacht in te dienen via het contactformulier. U blijft anoniem als klager. Klachten nemen wij uiterst serieus en kunnen leiden tot het verwijderen van profielen die zich niet aan de doelstelling en regels van RZS hebben gehouden.

1f: RZS doet er alles aan om de site 24/7 in de lucht te houden. Mocht er zich desondanks toch een storing voordoen kan RZS hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar RZS afhankelijk is van het internet netwerk. Indien noodzakelijk wordt geacht kan RZS ertoe besluiten de meest recente betrouwbare back-up te installeren waardoor enig verlies van de laatste uren kan ontstaan. Back-ups worden dagelijks gemaakt.


2. BIJDRAGEN, BETALINGEN EN VOORWAARDEN.

2a: RZS werkt met een onbeperkt lidmaatschap waarvoor leden eenmalig een zelf te bepalen bedrag overmaken. Eerder opzeggen is uiteraard mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats indien het lid eerder opzegt. Het lidmaatschap kan op ieder moment beëindigt worden door RZS indien het lid langere tijd niet meer actief deelneemt.

2b: RZS verlengt nooit zelf lidmaatschappen en zal nooit automatisch geld incasseren van uw rekening. Uw bijdrage is éénmalig.

2c: Betalingen dienen vooraf plaats te vinden. Ieder nieuw lid bepaalt zelf hoeveel hij of zij wil bijdragen in de kosten die RZS moet maken om de datingsite actief te houden.

2d: RZS behoudt zich het recht voor nieuwe leden geen toegang tot de site te verschaffen indien er twijfels bestaan over de oprechtheid van een nieuw lid.

2e: Indien een aspirant lid een uitgesproken laag bedrag bijdraagt, kan RZS om een extra motivatie van inschrijving vragen. Indien naar oordeel van RZS de motivatie tekort schiet kan RZS besluiten de toelating te weigeren. Bedragen van € 2,51 of hoger worden altijd onder aftrek van € 2,50 administratiekosten binnen een redelijke termijn terugbetaald via dezelfde wijze als dat de betaling heeft plaatsgevonden dan/wel op de rekening van het lid indien dit bij ons bekend is. Indien de kosten van een terugbetaling het betaalde bedrag overschrijden kan geen restitutie plaatsvinden. Bedragen van € 2,50 of lager worden, daar deze de verwerkingskosten overschrijden, nooit terugbetaald. Herroepingsrecht is niet geldig voor datingsites.
2f: Indien een lid niet (direct) een geschikte partner heeft kunnen vinden kan dit nooit een reden voor restitutie zijn. D. m. v. uw bijdrage geeft u ons toestemming u toe te laten tot onze besloten datingsite.


3. LIDMAATSCHAP EN PROFIELEN.

3a: Het plaatsen van contactinformatie betrekking hebbende op uzelf dan wel derden in openbare velden van het profiel zoals emailadressen, telefoonnummers of op welke andere wijze dan ook, leidt onherroepelijk tot verwijdering van het profiel. Er vindt in dergelijke gevallen geen restitutie van betalingen plaats.

Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij in het profiel invullen. De gegevens moeten naar waarheid zijn opgetekend en betrekking hebben op het lid zelf.

3b: RZS kan naar eigen oordeel ongepaste inhoud in profielen verwijderen dan wel het lid te verzoeken zijn/haar inhoud aan te passen. Onder inhoud wordt verstaan de profielen, (profiel)foto's, fotoalbums, videos, blogs, newsfeeds en alle overige faciliteiten waarop het lid inhoud kan achterlaten op de website. Tevens is het veelvuldig afsluiten van uw profiel niet toegestaan. RZS kan bij herhaaldelijk gedrag en ná een waarschuwing per email besluiten uw profiel definitief te verwijderen. Er vindt in dergelijke gevallen geen restitutie van betalingen plaats.


4. INHOUDELIJK

4a: Het is ten strengste verboden inhoud te plaatsen die de waarden en normen, in de breedste zin van het woord, zoals die in Nederland en België gelden te overtreden. Dezelfde bepaling geldt tevens voor onwettig, onzedelijk dan wel auteursrechtelijk beschermd materiaal van welke aard dan ook en/of het reclame maken voor bedrijven, instellingen of anderszins. Tevens is het verboden om namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens van het lid zelf of van derden dan wel linken naar andere websites openbaar te publiceren op de site van RZS, alsmede het plaatsen van, of trachten te plaatsen van kwaadaardige software die de juiste werking van RZS (kunnen) ondermijnen. Bij overtredingen vrijwaart het lid RZS van alle gevolgen, waaronder financiële en juridische gevolgen en is en blijft het lid zelf verantwoordelijk voor het geplaatste. RZS behoudt zicht het recht voor eventuele aantoonbare schade te verhalen op het lid.

4b: RZS zal met regelmaat haar website op inhoud controleren. Bij overtredingen behoudt RZS zich het recht voor het betreffende profiel af te sluiten. RZS zal het lid hiervan de reden per email opgeven en het lid in de gelegenheid stellen de overtreding te herstellen.

4c: Indien een overtreding zoals genoemd in art. 4a en 4b door RZS wordt beoordeeld als zijnde doelbewust geplaatst, kan RZS overgaan tot het per direct verwijderen van het profiel en het opheffen van het lidmaatschap. Er vindt in dergelijke gevallen geen restitutie plaats. De definitie van "doelbewust geplaatst" is bijvoorbeeld het plaatsen van pornografisch materiaal, het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal waarvan het lid dit van tevoren had kunnen weten, het linken naar websites teneinde reclame te maken voor welk doel dan ook en andere inhoudelijke plaatsingen of gedragingen e.e.a. naar oordeel van RZS.

4d: RZS kan haar website wijzigen naar eigen goeddunken en zonder melding vooraf. Ook als hierdoor bepaalde gegevens verloren (kunnen) gaan.


5. SLOTBEPALING

Deze gebruikersvoorwaarden regelen de gehele overeenkomst tussen RZS en het Lid en vormen een weerslag van alle verplichtingen die beide partijen zijn aangegaan. Indien één of meerdere onderdelen van deze voorwaarden door enige rechtsplegende instantie ongeldig wordt verklaard, zullen de overige onderdelen volledig rechtsgeldig blijven. Op deze gebruikersvoorwaarden is het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze voorwaarden overeenkomen, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement te Arnhem.
RZS behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden voor gebruik te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen gedateerd hieronder worden vermeld.

5a: Het lid verklaart naar aanleiding van de vraag op het aanmeldingsformulier deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van RZS gelezen en begrepen te hebben en daarmee akkoord te gaan alvorens zich in te schrijven.